अमरावती जिल्ह्यात नव्याने ५७ कोरोना रुग्ण आढळले

6

🔸३६ वर्षीय डॉक्टर चा ही समावेश

🔹एकूण संख्या झाली २०१४

✒️शेखर बडगे(अमरावती, जिल्हा प्रतिनिधी)मो:-9545619905

अमरावती(दि.३०जुलै):-संत गाडगेबाबा अमरावती विद्यापीठाच्या प्रयोगशाळेने अमरावती जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना आज उपलब्ध करून दिलेल्या अहवालात ५७ पॉझिटिव्ह रुग्ण आढळले आहेत. त्यानुसार जिल्ह्यात अद्यापपर्यंत आढळलेल्या रुग्णांची संख्या *२०१४* झाली आहे.

पॉझिटिव्ह रुग्णांचा तपशील खालीलप्रमाणे :
१. ३१, पुरूष, नवीन कॉटन मार्केट
२. २५, महिला, विलास नगर
३. ५५, पुरूष, सिद्धार्थ नगर
४. ३२, महिला, जुनी टांकसाळ, अमरावती
५. ५६, पुरूष, म्हाडा कॉलनी
६. ४०, पुरूष, जुनी टांकसाळ
७. ३०, महिला, जमील कॉलनी
८. ४६, महिला, नवाथे नगर
९. ३२, महिला, कॅम्प
१०. ५०, महिला, नंदा मार्केट
११. ७०, महिला, आंबेडकर नगर
१२. २९, महिला, नागपूर
१३. २०, महिला, जुनी टांकसाळ
१४. ७५, महिला, छत्रसाल नगर
१५. १२, बालिका, नवाथे नगर
१६. ७०, महिला, नवाथे नगर
१७. २०, महिला, लालखडी
१८. ७०, महिला, जुनी टांकसाळ
१९. १३, पुरुष, भटवाडी सूतगिरणी रोड
२०. २५, पुरूष, बाणगाव
२१. ३३, महिला, नवी वस्ती बडनेरा
२२. ४२, पुरुष, यशोदा नगर
२३. १८, महिला, गोपाळनगर
२४. ४०, पुरुष, नवे बडनेरा
२५. ३६, महिला, नवाथे नगर
२६. २०, महिला, बेलपुरा
२७. ३१, पुरूष, रामपुरी कॅम्प
२८. ५०, महिला, छत्रसाल नगर
२९. २१, महिला, सौदागर पुरा
३०. ४२, पुरुष, लक्ष्मी नगर
३१. ६०, महिला, अचलपूर
३२. ३३, पुरूष, बडनेरा
३३. ७६, पुरूष, बेलपुरा
३४. ५९, पुरूष, नवी वस्ती बडनेरा
३५. १२, बालिका, गावंडे ले आऊट
३६. ३८, महिला, हनुमान नगर
३७. ४२, महिला, हनुमान नगर
३८. २८, पुरुष, विलास नगर
३९. २८, पुरुष, साबणपुरा
४०. २५, पुरुष, दसरा मैदान
४१. २०, महिला, भातकुली
४२. ३०, महिला, हनुमान नगर
४३. ३८, पुरूष, खोलापूर ता. दर्यापूर
४४. २४, पुरूष, नवी वस्ती बडनेरा
४५. ४५, महिला, गावंडे ले आऊट
४६. २७, महिला, नवी वस्ती बडनेरा
४७. ५५, पुरुष, बडनेरा
४८. ३४, पुरुष, रवी नगर
४९. ४५, पुरूष, खोलापूर ता. दर्यापूर
५०. १६, पुरुष, बेलपुरा
५१. ४५, महिला, भातकुली
५२. २२, महिला, भातकुली
५३. ४६, महिला, खोलापुरी गेट
५४. ५५, पुरूष, बेलपुरा
५५. ४१, पुरूष, चुना भट्टी
५६. ४७, महिला, नवे बडनेरा
५७. २०, पुरूष, पवन नगर बडनेरा